Inkasso

inkasso-stampelIbland kan den som har lånat pengar (gäldenären) eller som har en skuld för en vara eller en tjänst (det kan handla om allt från hyra till parkeringsavgifter eller telefonabonnemang) inte betala. Den som har lånat ut pengar eller har tillhandahållit tjänsten (borgenären) vill då kräva in skulden. Det allra vanligaste är att man skickar en faktura eller en betalningspåminnelse där man anger sitt krav inklusive de extrakostnader man anser sig ha haft. Har inte betalningspåminnelsen gjort verkan kan borgenären anlita ett inkassoföretag för att driva in fordran. Det är viktigt att borgenären, innan han lämnar över fordran till ett inkassoföretag, är klar över att fordran är förfallen och att det är rätt person man kräver. På Creddit.se får du mer information om inkasso här.

Inkassoverksamhet

Indrivning av fordran genom inkassoåtgärder kallas inkassoverksamhet. Inkassoverksamhet är reglerad i lag och inkassoföretagen skall vara registrerade hos Datainspektionen. Det betraktas inte som inkassoverksamhet att på en faktura eller en betalningspåminnelse ange senaste betalningsdag eller att kravet kommer att överlämnas till inkasso.

Inkassoföretag

Inkassoföretagen skall iaktta god inkassosed det vill säga inte vålla gäldenären onödig skada eller olägenhet då denne redan befinner sig i ett underläge. Inte heller får gäldenären utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan olämplig inkassoåtgärd. Inkassoföretagen skall alltså bete sig korrekt och också i vissa fall tillgodose gäldenärens intressen. God inkassosed innebär bland annat att inkassoföretaget skall kunna ta emot muntliga invändningar. Till god inkassosed hör också att gäldenären ges rimlig tid att svara på kravet. Minimitiden har angetts till åtta dagar, men i samband med sammanhängande helger bör fristen förlängas till 14 dagar.

Minderåriga gäldenärer

Ett särskilt problem vid fordringshantering är gäldenärer som är under 18 år. Enligt den familjerättsliga huvudregeln är barnets föräldrar ansvariga för barnets ekonomi. I vissa undantagsfall disponerar även ett barn under 18 år för sina pengar. När det gäller fordringar på barn under 18 år ställs fordran alltid till barnets föräldrar.

Ett inkassoföretag skall ha en klagomålspolicy och en klagomålshantering. Denna skall vara lätt att ta del av. Inkassoärendena läggs upp i ett gemensamt kreditupplysningsregister där uppgifterna behålls i tre år. Hamnar man här innebär det att man får svårigheter med alla slags avtal, hyra, lån, mobiltelefoner med mera.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *